Regulamin

Regulamin sklepu www.clic-clic.pl

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.clic-clic.pl jest firma:
CliC Poland
ul. Kołakowskiego 6 „L”
42-200 Częstochowa
NIP 573-279-55-33
REGON 241526942
zwana dalej Sprzedawcą.
2. CliC Poland udostępnia Użytkownikom sklepu następujące możliwości uzyskania informacji:
a) Kontakt telefoniczny – dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00 oraz w soboty 10:00-16:00,   pod nr tel.: +48 507 195 215
b) Kontakt drogą elektroniczną – dostępność: 24 godziny dobę, pod adresem: info@clic-clic.pl
3. Użytkownikiem Sklepu Internetowego www.clic-clic.pl, zwanym dalej Klientem, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub przedsiębiorca.
4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży.

Produkty sprzedawane w sklepie i oferty promocyjne

1. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie www.clic-clic.pl oznaczone jako „dostępne” w danym czasie.
2. Produkty oferowane na stronie są produktami pochodzącymi od ich producentów i posiadającymi gwarancję producenta.
3. Wszelkie oferty promocyjne są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

Ceny i warunki płatności:

1. Cena wyświetlona na stronie internetowej obok danego produktu jest ceną jednostkową, za 1 sztukę produktu.
2. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.
3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.
4. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
5. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w „Koszyku” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
6. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagają indywidualnego uzgodnienia.
7. Formy płatności:
a) płatność gotówką (za pobraniem) – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej - gotówka przekazywana jest w momencie sprawdzenia i odbioru przesyłki.
b) przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy (przelew zwykły lub PayU.pl) – nr rachunku:
Santander Bank - 95 1090 0088 0000 0001 4410 1702
Zmiany oferty:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych produktów oraz wycofania z oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym na stronie www.clic-clic.pl, przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą.

Składanie i realizacja zamówień:

1. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, niezależnie od pory dnia – 24 godziny na dobę..
2. Zamówienia dokonuje się na produkty zgromadzone przez Klienta w „Koszyku”, poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie formularza, zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia. W znajdującym się w formularzu polu oznaczonym jako „Uwagi”, Klient może zawierać dodatkowe informacje, istotne dla realizacji zamówienia.
3. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Ponadto, w zamówieniu Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i określa prawdopodobną datę realizacji dostawy, uzależnioną od dostępności zamówionego towaru w magazynie. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności przesłanych danych z prawidłowymi, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę telefonicznie pod podanym w niniejszym Regulaminie numerem telefonu lub odpowiedzieć na wiadomość zawierającą potwierdzenie, wskazując poprawne dane.
4. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Sklep www.clic-clic.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub/i Poczty Polskiej.
6. Zamówienia rozpatrywane są w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczym po w/w dniu.
7. Ewentualne modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.
8. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia i przyjęcia do realizacji.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.
10. Sklep www.clic-clic.pl zastrzega sobie prawo do odmowy bądź wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości co do faktycznej woli złożenia przez Klienta zamówienia z uwagi na niewłaściwe wypełnienie formularza zamówienia bądź w sytuacji, gdy z informacji zawartych w bazie danych Sprzedawcy wynika, że przy wcześniejszym zamówieniu Klient odmówił odbioru zamówionego towaru bądź zapłaty za dostarczony towar. W takim przypadku zamiast potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Klient otrzyma powiadomienie o odmowie bądź wstrzymaniu realizacji zamówienia wraz z podaniem przyczyny.

Odbiór przesyłki przez Klienta:

1. Po dostarczeniu przesyłki Klient, przed dokonaniem płatności w formie: za pobraniem, zobowiązany jest do rozpakowania przesyłki w obecności kuriera oraz sprawdzenia, czy przesyłka jest kompletna, a także czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta podczas oględzin przesyłki przy jej dostarczeniu, uszkodzenia mechanicznego towaru bądź nieprawidłowości dotyczących kompletności lub zgodności przysłanego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient zobowiązany jest do wypełnienia przesłanego wraz z towarem dokumentu o nazwie - "Protokół Reklamacji", który po wypełnieniu podpisuje Klient oraz obecny przy rozpakowaniu kurier. Protokół wypełniany jest w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Klient, a drugi zachowuje kurier, celem przekazania Sprzedawcy. Po sporządzeniu Protokołu Klient powinien ponadto niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na podany w Regulaminie numer telefonu, zgłaszając stwierdzone nieprawidłowości do Działu Reklamacji Sprzedawcy.
3. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu lub odmowy podpisania „Protokołu Reklamacji” przez kuriera, Klient powinien poprosić o wskazanie danych osobowych tej osoby – imienia, nazwiska oraz numeru telefonu – i niezwłoczne przekazać te informacje Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki lub nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta w miejscu dostarczenia przesyłki, podczas wizyty kuriera. W takim przypadku koszty ponownej obsługi zamówienia oraz koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

Zasady reklamacji:

1. Wszystkie okulary w sklepie www.clic-clic.pl posiadają roczną gwarancję na magnes spinający oprawki, która to powinna być zgłaszana na dane kontaktowe z Postanowień Ogólnych, pkt. 2
2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru od Sprzedawcy (paragon / faktura VAT).
3. Pracownicy Sprzedawcy po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze reklamacyjnej.
4. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których rozpatrzenia konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego stanowiska.
5. W przypadku reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt, pod wskazany przez Sprzedawcę, po złożeniu reklamacji adres. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep internetowy zwróci Klientowi środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, wymiana jest dokonywana zgodnie z dostępnością produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny towaru, który nie uległ wymianie.
7. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, Sprzedawca przesyła Klientowi brakujący towar, a w przypadku jego niedostępności w magazynie Sprzedawcy, dokonuje zwrotu gotówki stanowiącej równowartość tego towaru.

Zasady odstąpienia od umowy przez konsumentów na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku)

1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo do rezygnacji z zakupu zamówionego towaru, pomimo jego zgodności z zamówieniem, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
2. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zakupionego produktu, zgodnie z pkt. 1 powyżej, należy powiadomić Sprzedawcę, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, wraz z numerem konta bankowego na adres info@clic-clic.pl.
3. Prawa zwrotu nie posiadają:
1. produkty, które są uszkodzone mechanicznie przez Klienta,
2. produkty, których oryginalne opakowanie zostało przez Klienta naruszone lub zniszczone,
3. produkty, które są niekompletne w wyniku działań Klienta,
4. produkty odsyłane bez oryginalnego dowodu zakupu.
4. Kompletny towar przeznaczony do zwrotu wraz z oryginalnym dowodem zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu należy dostarczyć do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia Sprzedawcy o zamiarze zwrotu zakupionego produktu, na adres: CliC Poland, ul. Strefowa 11, 42-202 Częstochowa.
5. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
6. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie określonym w punkcie 4. powyżej powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
7. Zwrot gotówki za zwrócony towar nastąpi w momencie pozytywnej weryfikacji kompletności oraz stanu zwróconej przesyłki, na wskazany w e-mailu zgłoszeniowym numer konta bankowego.

Polityka bezpieczeństwa:

1. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga podania przez Klienta informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki.
2. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) z późn. zm.
3. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone przepisami prawa.
4. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom zewnętrznym.
5. Adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia, będzie wykorzystywany przez Sprzedawcę jedynie w celu informowania o statusie zamówienia lub nowościach i promocjach.

Postanowienia końcowe:

1. Sklep www.clic-clic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.clic-clic.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.